Regulamin serwisu

Art. 1

Niniejszy dokument reguluje zasady korzystania z usług portalu blogbooks.pl prowadzonego przez firmę Simply4net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Gromadzkiej 15A; 61-657 Poznań, REGON: 3024649290, NIP: 9721244748, KRS: 0000490159.

Art. 2

Usługodawca – Simply4net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Gromadzka 15A; 61-655 Poznań, REGON: 3024649290, NIP: 9721244748, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000490159
Usługa/Blog – bezpłatnausługa polegająca na możliwości prowadzenia dzienników internetowych przez Użytkownika o wybranej przez użytkownika tematyce oraz ich powszechne udostępnianie.
Serwis – strona www dostępna pod adresem blogbooks.pl
Użytkownik– osoba fizyczna lub prawna posiadająca aktywne konto w Serwisie.
Profil – miejsce w Serwisie dostępne po zalogowaniu się (podaniu loginu oraz hasła) gdzie znajdują się informacje o wprowadzonych przez Użytkownika danych osobowych, które może on przeglądać i modyfikować, a także o usługach z których aktualnie korzysta.
Regulamin – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z Serwisu dostępnego pod adresem blogbooks.pl/regulamin. Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Art. 3
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin ustala zasady, według których Usługodawca świadczy Usługi na rzecz swoich Użytkowników.
 2. Regulamin każdorazowo jest udostępniany w Serwisie a także przesyłany do Użytkownika na każdorazową jego prośbę.
 3. Informacje na temat świadczonej Usługi w tym katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne kierowane przez Usługodawcę Użytkowników, nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ust. 1 kodeksu cywilnego.
 4. Zastrzeżone znaki towarowe i nazwy należą do podmiotów uprawnionych, a ich wymienienie służy jedynie w celu ich identyfikacji.
 5. Regulamin podlega prawu polskiemu, chyba że przepisy prawa stanowią obligatoryjnie inaczej.
 6. Usługodawca może uzupełnić lub wprowadzić odrębne regulacje dotyczące świadczenia Usług.

Art. 4
Świadczone usługi na rzecz Użytkowników

 1. Administrator świadczy usługi na rzecz Użytkowników w postaci umożliwienia prowadzenia dzienników internetowych przez Użytkowników o różnej wybranej przez nich tematyce oraz ich powszechne udostępnianie, a także komentowanie wpisów.
 2. Użytkownik może w ramach jednego Konta założyć dowolną ilość blogów.
 3. Użytkownik udziela zgodę Administratorowi na korzystanie z przeznaczonych obszarów na blogu Użytkownika do celów komercyjnych w tym w szczególności na dołączanie przez niego reklam lub innych komercyjnych informacji.
 4. Użytkownik może skorzystać z innych usług oferowanych przez Administratora, w tym ma możliwość odpłatnego reklamowania produktów Reklamodawców zgodnie z regulaminem świadczenia usług reklamowych serwisu Ads4books dostępnym pod adresem www.ads4books.com/wydawcy/regulamin.

Art. 5
Zasady Świadczenia Usług

 1. Podstawą korzystania z Usługi przez Użytkowników jest skuteczne zarejestrowanie się w serwisie Ads4books, tylko zarejestrowani Użytkownicy w tym Serwisie będą mogli korzystać z Usług.
 2. Po wybraniu odpowiedniej opcji w Profilu, Użytkownik może rozpocząć korzystanie z Usługi.
 3. Przed przystąpieniem do korzystania z Usługi, Użytkownik zobowiązany jest do zaakceptowaniu warunków niniejszego Regulaminu.
 4. Rejestracja o której mowa w ust 1 polega na poprawnym wypełnieniu wymaganych pól formularza rejestracyjnego. Informacje te służą do identyfikacji Użytkownika przez Serwis co umożliwia rozpoczęcie korzystania z Usług. Szczegółowy sposób rejestracji do serwisu Ads4books jest określony w regulaminie dostępnym pod adresem www.ads4books.com/wydawcy/regulamin.
 5. Użytkownik ma obowiązek aktualizacji swoich danych zawartych w formularzu rejestracyjnym za każdym razem, gdy nastąpi ich zmiana.
 6. W celu rejestracji w Serwisie i rozpoczęcia korzystania z Usługi, Użytkownik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu świadczenia Usług na jego rzecz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz wyrazić zgodę na akceptację Polityki Prywatności. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych lub akceptacje Politykę Prywatności lub akceptacje niniejszego Regulaminu uniemożliwia ukończenie procesu rejestracji i korzystanie z Usług.
 7. Użytkownik może wyrazić także zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, reklamowych i marketingowych Usługodawcy. Użytkownik w każdej chwili może wycofać swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych w tym celu i zrezygnować z ich otrzymywania.
 8. Użytkownik może zmieniać lub usunąć swoje dane osobowe z poziomu Serwisu lub poprzez poinformowanie Usługodawcy o odpowiednich zmianach za pośrednictwem e-mail lub pocztą.
 9. Za niestosowanie się do Regulaminu przez Użytkownika Usługodawca może nałożyć blokady czasowe na używanie części opcji Serwisu.
 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe  w przypadku zablokowania Konta lub usunięcia Konta w związku z rażącym naruszeniem Regulaminu przez tego Użytkownika.
 11. Użytkownik może przeglądać lub dokonywać wpisów na prowadzonym przez siebie blogu lub komentować wpisy innych Użytkowników, jeżeli Użytkownik nie wyłączy opcji komentowania dostępnej na stronie blogbooks.pl.
 12. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
 13. Podczas korzystania z Usług w tym prowadzenia bloga zabrania się Użytkownikowi:
  1. zamieszczania treści wulgarnych, nieprzyzwoitych, profanujących, gorszących lub w inny sposób naruszających zasady obowiązujące w społeczeństwie,
  2. zamieszczania treści powszechnie przyjętych za niewskazane do odbioru dla dzieci,
  3. propagowanie treści naruszających lub mogących naruszać dobra osobiste innych osób lub ich inne prawa, w tym autorskie,
  4. stosowanie gróźb lub inwektyw,
  5. zamieszczanie treści naruszających prawo,
  6. zamieszczanie danych kontaktowych (poza polami do tego przeznaczonymi)
  7. promowanie innych stron internetowych,
  8. zamieszczanie materiałów erotycznych lub pornograficznych,
  9. używanie programów (botów) generujących zapytania do Serwisu. Wszelkie tego typu działania mogą zostać uznane jako atak DoS (Denial of Service),
  10. łamanie ogólnie przyjętych zasad netykiety.
 14. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie treści sporządzonych przez niego  wpisów na swoim blogu lub w komentarzu do innego blogu,  prowadzonego za pośrednictwem Usługi, poprzez umieszczanie lub ich publikację we wszelkich materiałach promujących Usługę.
 15. W przypadku o którym mowa w ust. 14 w przypadku wątpliwości uznaje się, że Użytkownik udziela nieodpłatnej, nieodwołalnej bezpłatnej licencji, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie, do korzystania przez Usługodawcę z utworów o których mowa w ust. 14 na wymienionych tam polach eksploatacji.
 16. Za niestosowanie się do Regulaminu przez Użytkownika mogą zostać nałożone blokady czasowe na używanie części opcji Serwisu.

Art. 6
Wymagania techniczne

 1. Serwis może zawierać takie elementy, jak:
  1. aktywne linki, umożliwiające Użytkownikowi dotarcie do stron internetowych innych niż Serwis; w przypadku stron internetowych innych podmiotów niż Administratora, Administrator oświadcza, że nie ma wpływu na zawarte na tych stronach treści ani tych treści nie weryfikuje oraz nie ma wpływu na prowadzoną przez administratorów tych stron politykę prywatności. Zaleca się zapoznanie z wszelkimi regulaminami i innymi dokumentami dotyczącymi polityki prywatności oraz oferowanych na tych stronach produktów lub usług,
  2. ramki,
  3. reklamy oraz pozostałe materiały promocyjne i reklamowe, w jakiejkolwiek formie i przekazie, w tym aktywne banery reklamowe.
 2. Do korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego połączenia do sieci Internet oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.

Art. 7
Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku pojawienia się błędów dotyczących funkcjonowania Serwisu Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Usługodawcę.
 2. Reklamacje można składać osobiście, pisemnie, przesyłką pocztową, środkami komunikacji elektronicznej, w tym pocztą elektroniczną. Wszelkie dane kontaktowe Usługodawcy niezbędne do złożenia reklamacji, w tym adres poczty elektronicznej zamieszczone są w Serwisie.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
 4. określenie daty wystąpienia usterki, rodzaj oraz jej opis;
 5. dane kontaktowe Użytkownika umożliwiające kontakt Usługodawcy.
 6. Reklamacje rozpatrywane są nie później niż w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od dnia jej zgłoszenia.
 7. Reklamacje składane przez Konsumentów, rozpatrywane są w trybie i na zasadach określonych ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
 8. W szczególnych przypadkach, gdy reklamacje zgłasza osoba nie będąca konsumentem, termin ten może ulec wydłużeniu o kolejne 14 dni, zwłaszcza gdy złożoność przedmiotu reklamacji uniemożliwi jej rozpatrzenie w pierwszym terminie.

Art. 8
Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Użytkownik korzystający z usług Usługodawcy za pośrednictwem Serwisu powinien go użytkować w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgodnie z zasadami netykiety.
 2. Użytkownik bez zgody Usługodawcy nie może powielać kopiować lub wykorzystywać w całości lub w części – za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – oraz informacji, danych lub innych elementów serwisu.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób korzystania przez lub Użytkownik lub osobę działającą w jego imieniu, w szczególności gdy korzystał z niego w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzone szkody Użytkownikowi, a także szkody osób działających w imieniu Użytkownika spowodowane niezależnymi od Usługodawcy zagrożeniami występującymi w sieci Internet.  Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług Serwisu, które zaistniały z przyczyn technicznych (np. w związku z przeprowadzaną konserwacją, przeglądem lub wymianą sprzętu) lub innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy.
 5. Usługodawca ma prawo po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronach Serwisu lub poprzez e-mail, zaprzestać lub zawiesić udostępnianie Serwisu co będzie powiązane ze zmianą lub rozwiązaniem umów łączących Usługodawcę z Użytkownikiem.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu przez podmioty trzecie, które świadczą usługi na rzecz Użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych z Usługodawcą lub jego kontrahentami.
 7. Usługodawca zastrzega, iż zakres Serwisu może być w każdej chwili zmieniony i zaktualizowany. Usługodawca dołoży wszelkich starań, by informować Użytkowników o każdej zmianie zakresu świadczeń Serwisu z odpowiednim minimum miesięcznym  wyprzedzeniem.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy lub ograniczenia techniczne, występujące w urządzeniach elektronicznych, systemie teleinformatycznym lub infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają prawidłowe korzystanie z Usług.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność usług lub jej nieprawidłowe funkcjonowanie, spowodowane:
  1. specyfiką funkcjonowania sieci Internet, w szczególności przerwami lub opóźnieniami transmisji,
  2. mechanizmami zarządzania ruchem stosowanymi przez dostawców sieci Internet,
  3. innymi aspektami technicznymi, na które Usługodawca nie ma wpływu mimo dochowania należytej staranności w sposobie realizacji usług związanych z Serwisem.

Art. 9
Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Przetwarzanie Danych Użytkownika, które zostały podane podczas Rejestracji do Serwisu, w utworzonym Profilu przez Użytkownika odbywa się za jego Zgodą. Usługodawca przetwarza dane zgodnie z zasadami określonymi w Polityce Prywatności, która jest dostępna pod adresem http://blogbooks.pl/polityka-prywatnosci, a która została zaakceptowana podczas procesu rejestracji, a także zgodnie z właściwymi przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Usługodawca oświadcza również, że baza danych osobowych Użytkowników podlega ochronie prawnej. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, a także może je poprawić lub aktualizować.
 2. Użytkownik może odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz żądać ich usunięcia z bazy danych Usługodawcy.
 3. Dokonując prawidłowej Rejestracji w serwisie Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie podanych przez siebie danych osobowych w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, sieci telekomunikacyjne, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna, przy czym publikacja w mediach może odbywać się tylko w taki sposób, aby prezentowane informacje nie pozwalały na powiązaniem z imieniem i nazwiskiem lub sposobem bezpośredniego kontaktu z Użytkownikiem.
 4. W trakcie rejestracji Użytkownik wyraża także zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie podanych danych w tym także danych osobowych takich jak m.in. adres elektroniczny, przez Usługodawcę w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Serwis zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204).
 5. Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych w celach marketingowych nie związanych bezpośrednio ze świadczoną Usługą przez Usługodawcę lub jego partnera handlowego. Taka zgoda nie jest wymagana do rejestracji w Serwisie i może zostać odwołana w każdym czasie na życzenie Użytkownika.
 6. Użytkownik może również wyrazić zgodę na przetwarzanie danych zawartych w tzw. plikach Cookies, które służą do badań statystycznych, a także poprawiają wydajność Serwisu.

Art. 10
Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć w związku z korzystaniem z usług Serwisu lub ze stosowaniem niniejszego dokumentu będą rozwiązywane na drodze polubownej pomiędzy Stronami. Zobowiązują się one ponadto działać w dobrej wierze. W przypadku, gdy mediacja okaże się nieskuteczna, spór może zostać rozpatrzony przez sądy powszechne właściwe miejscowo ze względu na siedzibę Usługodawcy. Powyższe nie narusza uprawnień konsumenckich.
 2. Niniejszy regulamin, a także inne dokumenty w nim określone takie jak polityka prywatności, regulamin Serwisu Ads4books umożliwiające dodatkowe funkcjonalności serwisu podlegają przepisom polskiego prawa, w tym w szczególności przepisom: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926 tj. z późn. zm.), ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 nr 90, poz. 631 tj. z późn. zm.). oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144, poz. 1204)
 3. Wszelkie uwagi, opinie, informacje o naruszeniu Regulaminu należy kierować na podany niżej adres poczty elektronicznej: admin@blogbooks.pl.
 4. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza żadnych posiadanych uprawnień Użytkownika, który jest Konsumentem, jakie przysługuje mu zgodnie z obowiązującymi przepisami na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku istnienia niezgodności postanowień niniejszego regulaminu a obowiązującego prawa postanowienia regulaminu naruszające normy prawne powszechnie obowiązujące, nie mają odniesienia, a o wszelkich wykrytych niezgodnościach Użytkownik niezwłocznie informuje Usługodawcę.W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze, zastosowanie mają przepisy ogólne prawa określające status Konsumenta.
 5. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu za zgodnie z ust. 4, pozostaje bez wpływu na ważność czy skuteczność pozostałych unormowań Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowanie będzie miała reguła najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany lub dodania innych warunków postanowień Regulaminu, Polityki Prywatności lub innych wymienionych w niniejszym regulaminie aktów w każdej chwili, informując o tym Użytkowników Serwisu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na końcu Regulaminu.
 7. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień lub dodatkowych warunków Regulaminu, Polityki Prywatności lub innych wymienionych w niniejszym regulaminie aktów, o których mowa powyżej  Użytkownik może odstąpić od ich akceptacji, co skutkuje rozwiązaniem umowy między Usługodawcą a Użytkownikiem, oraz usunięciem Konta Użytkownika.
 8. Usługodawca ma prawo do zmiany sposobu funkcjonowania Serwisu, Regulaminu, Polityki Prywatności lub dodatkowych warunków w osobnych regulaminach w dowolnym czasie według własnego uznania. Wszelkie zmiany Regulaminu, Polityki Prywatności lub innych wymienionych w niniejszym regulaminie aktów wchodzą w życie w terminie określonym w ich nowych wersjach, a w przypadku braku ich określenia w terminie 14 (czternastu) dni od dnia opublikowania w ramach Serwisu.
 9. W przypadku braku postanowień w niniejszym regulaminie, zastosowanie mają w pierwszej kolejności przepisy regulaminu Serwisu Ads4books, a następnie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego w tym kodeksu cywilnego.
 10. Aktualna wersja Regulaminu i Polityki Prywatności  jest dostępna pod następującym adresem: blogbooks.pl/regulmain oraz blogbooks.pl/polityka-prywatnosct
 11. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 13 czerwca 2014